Empowerment in een wereld in beweging in Ethiopië

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Ethiopië

Isabel Corthier

Isabel Corthier

29/08/2018

DUUR:

5 jaar van 1 januari 2017 tot 31 december 2021

PLAATS:

Tigray, districten Irob et Enderta

LOKALE PARTNERS:

Ethiopian Catholic Church - Social and Development Coordinating Office of Adigrat (ECC-SDCOAd)

BUDGET:

€ 1.602.762 (80% DGD)

EIGEN FONDSEN:

€ 320.552,40

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Ethiopië

Context: een programma over 7 landen

Voor het vijfjarenprogramma dat wordt gesubsidieerd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), streeft Caritas International naar solidariteit, waardigheid en weerbaarheid. Het programma strekt zich uit over 7 landen, waaronder Ethiopië. Sleutelthema’s zijn voedsel- en voedingszekerheid en migratie en ontwikkeling. Het programma werd geformuleerd op basis van de voornaamste bezorgdheden van de bevolking van de betreffende landen en door mogelijke samenwerkingen met andere actoren te identificeren.

Doelstelling: voedsel- en voedingszekerheid

Versterking van de voedsel- en voedingszekerheid van gezinnen en gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, marginalisering en distress migration[1] door het promoten van klimaat-intelligente landbouw en gediversifieerde bestaansmiddelen in de districten Irob en Enderta (Oost- en Zuidoost-Tigray).

Oorzaken voedselonzekerheid

Tijdelijke en chronische voedselonzekerheid en grote armoede zijn een probleem in beide interventiezones. Het percentage van mensen die niet alleen kunnen instaan voor hun voedselbehoeften is 75% in Irob en 33% in Enderta.

De oorzaken zijn divers en met elkaar verbonden. In de eerste plaats is het zo dat Irob en Enderta onderhevig zijn aan droogte (met een gemiddelde neerslag per jaar van respectievelijk 300 en 600 liter water per vierkante meter). Bovendien zorgt de klimaatwijziging ervoor dat de regenval onregelmatiger wordt (langere droogteperiodes,  regens die later starten en vroeger ophouden). Mensen die gewassen telen die afhankelijk zijn van regen, worden hierdoor steeds kwetsbaarder.

De bevolkingsgroei (2,7% per jaar voor Tigray) en het gebrek aan vruchtbare grond maken dat het aantal landlozen (vooral jongeren) gestadig groeit (voor Irob 39%, Enderta 11%). Er zijn zowel voor jongeren als voor vrouwen weinig mogelijkheden om een broodwinning te vinden buiten de landbouw.

Zowel in Irob als in Enderta wordt de beschikbaarheid van voer voor dieren en water nog verder onder druk gezet door ontbossing, dalende grondwaterniveaus, erosie, uitputting van de aarde.  Dit alles limiteert in grote mate de opbrengst in landbouw en veeteelt.

Activiteiten: beheer van natuurlijke hulpbronnen

Meer voedselzekerheid voor boeren

 • bouw/uitbreiding/herstel infrastructuur om regenwater op te vangen en tot bij de mensen te brengen (dammen, kanalen, bevoorradingsplaatsen)
 • promotie van verbeterde groenten en fruitsoorten en irrigatietechnieken om de afhankelijkheid van regen te verminderen
 • promotie van het telen van veevoedergewassen en planten van bomen
 • promotie van nieuwe technieken voor het kweken van cactussen zodat ze ook buiten het nu gangbare seizoen als veevoeder kunnen gebruikt worden
 • bouw watertroggen voor dieren bij de bestaande waterbevoorradingsplaatsen
 • oprichting van spaar- en leengroepen  – vooral voor vrouwen – en verdeling van verbeterde rassen van kippen en kleinvee  om mee te kweken
 • promotie van bijenteelt en honingproductie met verbeterde technieken voor extra-inkomsten
 • rehabilitatie van natuurlijke hulpbronnen:erosie bestrijden, grondwaterniveau herstellen, uitputting van de grond aanpakken

Broodwinning voor landloze gezinnen en werkloze jongeren

 • ontwikkeling van vaardigheden om de kans op werk te vergroten
 • vorming rond ondernemingschap
 • verbetering van de toegang tot kredieten

Gezonde voeding

 • promotie van fruitteelt en groententeelt in moestuintjes om diversiteit en voedingswaarde van de maaltijden te verzekeren
 • bouw van nieuwe waterbevoorradingsplaatsen, waterleidingen, en collectieve opvangtanken voor regenwater

Om de mensen weerbaarder te maken in crisissituaties worden er heel wat vormingen gegeven, bevordert Caritas het werken in coöperaties en comités en de dialoog binnen gemeenschappen en daarbuiten.

Voor wie?

De rechtstreekse begunstigden van het project zijn 3.374 huishoudens en 7 gemeenschappen (41.084 mensen) die te maken hebben met de negatieve gevolgen van de klimaatverandering en geneigd zijn tot overhaaste migratie bij gebrek aan toekomstmogelijkheden. Het betreft enerzijds kleine boeren, anderzijds landloze gezinnen en werkloze jongeren.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Ethiopië

1

Distress migration vindt plaats wanneer een persoon of familie geen opties meer ziet om waardig te overleven en beslist te migreren in onveilige omstandigheden. Oorzaken van deze beslissing zijn bijvoorbeeld extreme economische achterstand, natuurrampen of sociale onderdrukking.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws