Ons netwerk

versterkt door onze lokale, nationale en internationale netwerken, coördineren we onze acties met onze partners.

Wij zijn lid van Caritas Internationalis, Caritas Europa en Caritas België.

 • Caritas Internationalis

  Caritas Internationalis is een confederatie van 168 leden die nagenoeg overal ter wereld actief is. Waar zich ook een ramp voordoet, Caritas is al ter plaatse. De diversiteit van de verschillende lidorganisaties maakt deel uit van haar kracht : van kleine groepjes vrijwilligers tot humanitaire organisaties die meespelen op wereldvlak. Caritas vindt haar inspiratie in het evangelie. Zij is de uitgestoken hand van de Kerk die de armen, kwetsbaren en gemarginaliseerden steunt, ongeacht hun afkomst of godsdienst. Samen bouwen we aan een wereld die gebaseerd is op rechtvaardigheid en liefde voor onze medemens.

  Surf naar de website van Caritas Internationalis.

 • Caritas Europa

  Caritas Europa groepeert 49 Caritasorganisaties die in 46 Europese landen actief zijn. Dat maakt van haar één van de belangrijkste sociale actoren in Europa.

  Deze koepel werkt rond armoede, sociale ongelijkheid, migratie en asiel, en dit zowel in de landen van de Europese Unie als in andere Europese landen.

  Als koepel ondersteunt zij de activiteiten van haar leden op het vlak van internationale materies, humanitaire interventies en ontwikkeling. Ook beleidsbeïnvloeding en lobbywerk op Europees en nationaal vlak behoren tot haar kernopdrachten.

  Surf naar de website van Caritas Europa.

 • Caritas Belgium

  Caritas België telt 3 lidorganisaties: Caritas Vlaanderen, Caritas en Belgique francophone & germanophone en Caritas International. De twee eerst vernoemden zijn regionale structuren die zich bezighouden met een aantal thema’s als identiteit, pastorale zorg, vrijwilligerswerk en de strijd tegen de armoede. Zij groeperen ook diocesane Caritasorganisaties, solidariteitsacties en ook federaties  van medische zorg en welzijnszorg. Caritas International is de organisatie die belast is met de internationale solidariteit.

  Surf naar de website van Caritas Belgium.

Onze partners

 • 11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit en wil uitbuiting de wereld uit. Want iedereen – waar ook ter wereld – heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. 11.11.11 richt haar blik dan ook op de wereld en stelt het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. 11.11.11 brengt mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen. Door waardevolle programma’s en organisaties in Noord en Zuid financieel te steunen, en door onderling overleg te stimuleren, wil 11.11.11 bereiken dat de organisaties hun activiteiten beter op elkaar afstemmen zodat die meer effect hebben. Ook Caritas International kan rekenen op de zeer gewaardeerde financiële steun van 11.11.11. Bezoek de website: www.11.be.

 • Wanneer een natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt en er veel financiële middelen nodig zijn, kan samenwerking de vrijgevigheid van de bevolking aanmoedigen. In dit perspectief werd in 1979 een Consortium voor Noodhulp opgericht, met als voornaamste doel de communicatie naar het publiek te bundelen en efficiënte contacten te leggen met pers en media. Daarom lanceert het Consortium 12-12 bij uitzonderlijke rampen buitengewone nationale inzamelacties waarmee het een maximale hulpverlening tegen minimale kost kan garanderen. Het Consortium 12-12 telt momenteel 7 leden: Caritas International, Rode Kruis, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam Solidariteit, Plan België, UNICEF België. Bezoek de website van het Consortium 12-12: www.1212.be.

 • De Coalitie tegen de Honger werd in 2002 opgericht en bestaat uit een groep van ngo’s die actief zijn rond voedselzekerheid, meer bepaald rond de uitvoering van het luik “Sensibilisering” van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (voorheen het Belgisch Overlevingsfonds). Vandaag telt de Coalitie tegen de Honger een twintigtal ngo’s, zowel Franstalige als Nederlandstalige, die samenwerken rond het Belgisch beleid tegen de honger en meer specifiek het samenwerkingsbeleid inzake landbouw en voedselzekerheid. Bezoek de website van de Coalitie tegen de Honger: www.coalitietegendehonger.be.

 • De opsluiting van mensen om migratieredenen moet ophouden! Dat is de bedoeling achter de oprichting van de Move coalitie, die gedragen wordt door vier leden – Caritas International, CIRÉ, JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen en gesteund wordt door heel wat partners. Elke week bezoeken de leden en partners mensen in gesloten centra en terugkeerwoningen om hen een luisterend oor en psychosociale begeleiding te bieden. Deze ontmoetingen voeden onze politieke aanbevelingen. Move wil burgers ook beter op de hoogte houden van wat er in gesloten centra gebeurt. Bezoek de website van de Move coalitie: www.movecoalition.be.

 • Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede is een Vlaams netwerk van negen christelijke solidariteitsorganisaties: Broederlijk Delen, Caritas Vlaanderen, Caritas International, Missio, Orbit, Pax Christi, Present Caritas Vrijwilligerswerk, Welzijnsschakels en Welzijnszorg. Het NRV biedt dienstverlening op vraag van lidorganisaties, en bevordert de samenwerking en afstemming tussen de leden. Er zijn twee inhoudelijke programma’s, rond diaconie en rond ecologie (Ecokerk). De pauselijke exhortatie Evangelii Gaudium en de encycliek Laudato Si zijn belangrijke inspiratiebronnen voor deze programma’s. NRV is lid van Justice and Peace Europa en verbonden met Justitia et Pax. Bezoek de website van Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede: www.netrv.be.

 • Ondernemers voor Ondernemers is een netwerk met aan de ene kant bedrijven geïnteresseerd in het Zuiden en aan de andere kant partners voor ontwikkelingssamenwerking met economisch verantwoorde projecten. Door een brug te leggen tussen beide werelden faciliteert Ondernemers voor Ondernemers duurzame ontwikkelingssamenwerking vanuit de bedrijfswereld. De focus van Ondernemers voor Ondernemers ligt op het steunen van projecten rond lokaal ondernemerschap in het Zuiden. Bedrijven kunnen ofwel projecten steunen van erkende ngo’s, zoals Caritas International, ofwel rechtstreeks startende of uitbreidende ondernemers in het Zuiden bijstaan. Bezoek de website van Ondernemers voor ondernemers: www.ondernemersvoorondernemers.be.

 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een vijftigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseet de organisatie het ruime publiek. Het coördineert ook een eigen opvangnetwerk en is actief rond integratie. Vluchtelingenwerk Vlaanderen ondersteunt iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. Bezoek de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: www.vluchtelingenwerk.be.

 • VOICE staat voor “Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies”. Het is een netwerk dat 82 Europese niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) uit 18 landen vertegenwoordigt die wereldwijd humanitaire hulp leveren. VOICE streeft naar een collectieve Europese ngo-respons in geval van humanitaire crises. VOICE is de voornaamste ngo-gesprekspartner met de Europese Unie op het vlak van noodhulp en de vermindering van het risico op rampen en promoot de waarden van humanitaire ngo’s. Bezoek de website van VOICE: www.ngovoice.org.