België moet versnelling hoger schakelen voor duurzame ontwikkeling

Caritas International België België moet versnelling hoger schakelen voor duurzame ontwikkeling

Isabel Corthier - Steenbakkerij in Burundi

Isabel Corthier - Steenbakkerij in Burundi

27/09/2019

Op 24 september stond duurzame ontwikkeling in de schijnwerpers, zowel wereldwijd met de SDG-Top van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als op nationaal niveau via het SDG-Forum. Het platform Perspectief 2030 maakt van deze twee gebeurtenissen gebruik om de regeringen eraan te herinneren dat duurzame ontwikkeling de hoeksteen van het beleid moet zijn en geen lappendeken van initiatieven.

Ambitie vereist

Vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo herhaalde bij de start van de SDG Summit in New York dat er dringend een versnelling nodig is in de uitvoering en financiering van de Sustainable Development Goals (SDGs). Anders halen we nooit tijdig de doelstellingen van de Agenda 2030. Toch bleven concrete voorstellen uit. De bedoeling van de Top is nochtans politieke sturing te geven en acties te identificeren om de uitvoering te versnellen.

VN Secretaris-Generaal Guterres hamerde op meer ambitie en concrete maatregelen. Hij pleit voor een “decade of ambitious action”. De 17 SDG’s moeten immers in 2030 gehaald zijn. Dat geeft ons nog 10 jaar om het verschil te maken. Alle tussentijdse rapporten tonen echter aan dat we niet op de goede weg zijn.

Tegelijkertijd pleitte België in New York voor een meer ambitieuze aanpak die globaal gedragen wordt. “Geen enkele regering kan de SDG’s alleen bereiken en de regeringen alleen zullen niet in staat zijn om alle uitdagingen aan te gaan. De actieve betrokkenheid van de private sector, het maatschappelijk middenveld en geëngageerde burgers is van cruciaal belang voor de overgang naar een duurzame en inclusieve economie,” aldus Minister De Croo.

Beleid kan niet achterblijven

Een gezamenlijk engagement is van fundamenteel belang, maar mag niet ten koste gaan van het nationale beleid. Als Agenda 2030 een sterk kader biedt en een nieuwe impuls geeft aan duurzame ontwikkeling, dan moet dit gepaard gaan met een ambitieuze uitvoering. We hebben de politieke wil in België nodig om ervoor te zorgen dat de 17 SDG’s geen dode letter worden en een echte overgang maken naar een duurzame, rechtvaardige en koolstofarme samenleving. Omdat de urgentie er is. Zoals John Elkington terecht opmerkte tijdens het tweede nationale SDG-Forum, is het tijd om ons bewust te worden van deze urgentie en de veranderingen die dit met zich meebrengt. Deze veranderingen vereisen een diepgaand debat, met alle belanghebbenden, om tot systematische en concrete oplossingen te komen.

Tegelijk moet Agenda 2030 steviger opgenomen worden in de Belgische regeringsafspraken. Hiervoor zijn een gedegen uitvoeringsplan met een stevige internationale dimensie, sterkere wettelijke verankering, regelmatige rapportering over de vooruitgang, structurele en inclusieve opvolging en uiteraard voldoende middelen nodig. De grote uitdagingen voor 2030 en 2050 moeten centraal staan in het maatschappelijke en politieke debat. Het is echter nog te vaak de korte termijn die momenteel de agenda domineert.

Middenveld als belangrijke speler

De VN top is een ideale gelegenheid om het engagement van België te herhalen om de doelstellingen te behalen. Als we de doelen van de Agenda 2030 willen bereiken, moeten we de handen in elkaar slaan. Effectieve partnerschappen, beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling en gezamenlijke inspanningen zijn een noodzaak om deze agenda te laten slagen.

De plaats van het middenveld is daarom van cruciaal belang voor de uitvoering van de SDG’s. Tenslotte is de Agenda 2030 het resultaat van een dialoog met de verschillende actoren, en moet deze dynamiek ook bij de uitvoering behouden blijven. De conclusies van het SDG Forum waren in dit opzicht heel duidelijk: we zijn het er allemaal over eens om samen te werken, vakbonden, jongeren, bedrijven en NGO’s, maar ook het beleid en de politiek mogen niet achterblijven.

Het middenveld moet niet alleen mede-uitvoerder zijn, maar ook betrokken worden bij de besluitvorming, het strategisch denken en de implementatie van duurzame ontwikkeling in België. Dit is meteen ook een verplichting die vastgelegd is in de wet op de duurzame ontwikkeling. Hoewel we het initiatief van het SDG-Forum toejuichen, is het duidelijk dat het niet voldoet aan de criteria van een politiek forum waar het maatschappelijk middenveld met de verschillende bevoegde politiek verantwoordelijken van gedachten kan wisselen over de vooruitgang van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen .

Lijnen uitzetten

België moet een duidelijke koers uitzetten voor de komende jaren. Meer gelijkheid, minder armoede en een leefbare wereld voor iedereen. De SDG’s bieden een duidelijk kader voor onze regeringen om een belangrijke bijdrage te leveren aan een rechtvaardigere en duurzamere samenleving. Voor het platform Perspectief 2030 moet dit kader vergezeld gaan van concrete en begrote maatregelen en met een transparante dialoog op regelmatige basis met de verschillende actoren in de samenleving en de politiek.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten