#MadeinIllegality: onderteken voor een verbod op handel met de Israëlische nederzettingen!

Caritas International België #MadeinIllegality: onderteken voor een verbod op handel met de Israëlische nederzettingen!

CNCD 11.11.11 - Het Europees Burgerinitiatief (EBI) wil 1 miljoen handtekeningen verzamelen om de illegale handel met de Israëlische nederzettingen te stoppen.

CNCD 11.11.11 - Het Europees Burgerinitiatief (EBI) wil 1 miljoen handtekeningen verzamelen om de illegale handel met de Israëlische nederzettingen te stoppen.

29/03/2022

Het vestigen van nederzettingen in bezet gebied is een oorlogsmisdaad. En toch liggen er nog altijd producten uit illegale Israëlische nederzettingen in onze supermarkten. Binnenkort gaat een Europees burgerinitiatief van start om de Europese Unie te vragen een einde te maken aan de handel met nederzettingen in bezette gebieden. Het initiatief wil op één jaar tijd, één miljoen handtekeningen inzamelen.

Onderteken en deel dit initiatief!

Straffeloze Israëlische kolonisatie

Op 17 januari 2022 waren vertegenwoordigers van de Europese Unie en de lidstaten getuigen van de uitzetting en de vernieling van de woning van de Palestijnse familie Salhiye ten gunste van Israëlische kolonisten, in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Als reactie daarop herhaalde de EU voor de zoveelste keer haar standpunt: “De uitzettingen en vernielingen zijn illegaal onder het internationaal recht en vormen een ernstige bedreiging voor de vooruitzichten op vrede. Bovendien wakkeren ze de spanningen op het terrein verder aan.”[1] Aan Belgische kant was hetzelfde refrein te horen. Zo herhaalde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès op 1 februari in de Kamer van Volksvertegenwoordigers: “Net als de Europese Unie is België van mening dat de uitbreiding van de nederzettingen, de vernielingen en de uitzettingen illegaal zijn in het licht van het internationaal recht. Zij vergroten de spanningen, bedreigen de tweestaten-oplossing en verkleinen de kansen op een duurzame vrede.”

Die voortdurende veroordelingen weerhouden Israël er echter niet van om zijn kolonisatiebeleid voort te zetten. Het moet beschouwd worden als illegale annexatie van Palestijns grondgebied. Sinds 1993 is de Israëlische bevolking die zich in bezet gebied heeft gevestigd bijna verdrievoudigd, van 262.500 tot 678.800 kolonisten (cijfers van de EU voor eind 2020)[2], verdeeld over Oost-Jeruzalem en zone C op de Westelijke Jordaanoever. [3]

Een kolonisatie geconsolideerd door haar economie en versterkt door de handel met de EU

In de loop der jaren heeft zich in de Israëlische nederzettingen een aanzienlijke economische activiteit ontwikkeld, bestaande uit industrie, landbouwproductie en ontginning van de natuurlijke rijkdommen aanwezig op Palestijns grondgebied. Dat economische leven helpt de kolonisatie in stand houden en draagt bij aan de uitbreiding ervan.

Hoewel het vestigen van nederzettingen in bezet gebied volgens het Statuut van Rome [4] een oorlogsmisdaad vormt, onderhoudt de EU nog altijd handelsrelaties met de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Die handel zorgt er mee voor dat de nederzettingen economisch leefbaar zijn en maakt hun uitbreiding mogelijk. Dus hoewel de EU de Israëlische kolonisatie veroordeelt, helpt zij die eigenlijk mee versterken.

De EU vormt immers de belangrijkste exportmarkt voor Israël. Maar een aanzienlijk deel van de Israëlische producten die naar de EU worden geëxporteerd komt in werkelijkheid uit de nederzettingen, die geen deel uitmaken van het door de internationale gemeenschap erkende Israëlische grondgebied.

>> Onderteken het EBI om de handel met de nederzettingen te verbieden

Voor een eerlijk en transparant verbruik

En die producten die het gevolg zijn van schendingen van het internationaal recht worden aangeboden aan nietsvermoedende Europese consumenten. Want hoewel het sinds 2015 in de EU verplicht is om op het etiket te vermelden dat een product afkomstig is uit Israëlische nederzettingen, worden veel producten nog altijd zonder correcte oorsprongsvermelding op de markt gebracht. Door die producten en diensten te kopen, helpen de Europeanen dus zonder het te weten mee aan de diefstal van grond en de gewelddadige verdrijving van Palestijnse families.

De plicht om de handel met nederzettingen te verbieden

De kolonisatie en de annexatie van Palestijns grondgebied zijn ernstige schendingen van het internationaal recht. Bij dergelijke schendingen hebben derde staten zoals België of de EU verplichtingen: de plicht om het internationaal recht te handhaven, om de situatie niet als legitiem te erkennen en om er geen hulp of bijstand aan te verlenen.

Door producten en diensten uit de Israëlische nederzettingen in te voeren en te verkopen, dragen de EU en haar lidstaten bij aan de economische welvaart van die nederzettingen. “De verplichtingen om het internationaal recht te handhaven en geen bijstand te verlenen, vereisen een verbod op de import van producten uit de nederzettingen naar de EU, en niet alleen een etiket dat hun oorsprong vermeldt”, zo benadrukt François Dubuisson, professor internationaal recht aan de ULB. [5]

Wat kun jij doen?

Het Europees Burgerinitiatief (EBI) dat op 21 februari 2022 van start gaat, is precies bedoeld om de Europese Unie haar verplichtingen te laten erkennen en te komen tot een verbod op handel met nederzettingen in bezette gebieden, waar ter wereld die zich ook bevinden!

We herhalen hier nog even dat een EBI niet zomaar een petitie is: het is een officieel democratisch instrument dat EU-burgers de kans biedt bij de Europese Commissie aan te dringen bepaalde wetgeving op te stellen.

Door dit Europees burgerinitiatief te ondertekenen,

– Vraag je de EU om het internationaal recht en de mensenrechten consequent te respecteren, ook in haar handelsrelaties;
– Eis je dat de EU een einde maakt aan de handel met nederzettingen die illegaal zijn opgetrokken in bezette gebieden, zoals in bezet Palestijns gebied waar Israël illegale nederzettingen blijft bouwen
– Geef je de EU te kennen dat je niet langer het risico wil lopen door je aankopen medeplichtig te zijn aan de kolonisatie en het geweld tegen onder meer het Palestijnse volk.

Als het EBI erin slaagt 1 miljoen handtekeningen op één jaar tijd te verzamelen, is de Europese Commissie verplicht een gemotiveerd besluit te formuleren over deze kwestie.

De Belgische regering heeft trouwens meegedeeld dat ze dit EBI op de voet zal volgen. Als veel Belgische burgers het EBI ondertekenen, zal dat de regering aanmoedigen om op Europees niveau in deze kwestie een voortrekkersrol op te nemen!

 [1]

www.twitter.com/EUpalestinians/status/1483018345502887936

[3]

De Westelijke Jordaanoever is opgedeeld in drie zones: A, B en C. Zone A wordt grotendeels gecontroleerd door de Palestijnse Autoriteit. In zone B zijn de bevoegdheden verdeeld tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël en in zone C (meer dan 60% van het gebied) heeft Israël bijna de volledige controle. Er wonen intussen al meer Israëli’s dan Palestijnen in zone C, ook al zijn de Israëlische settlements in de Westelijke Jordaanoever in strijd met het internationaal recht.

 

[4]

Het Statuut van Rome, dat in 1998 is aangenomen en in 2002 in werking is getreden, is het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (ICC).

[5]

François Dubuisson, ‘Les obligations internationales des États membres de l’UE concernant le commerce des produits des colonies israéliennes’, pour le CNCD-11.11.11, 11.11.11 & la FIDH, Rapport, février 2014 (mis à jour en juillet 2014), p. 60.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten