Terugblik op de eerste evaluatie van het VN-Migratiepact

Caritas International België Terugblik op de eerste evaluatie van het VN-Migratiepact

Het eerste Internationaal forum ter evaluatie van de uitvoering van het Compact vond plaats in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York van 17 tot en met 20 mei 2022. Caritas International maakte deel uit van de Belgische delegatie van stakeholders.

Het eerste Internationaal forum ter evaluatie van de uitvoering van het Compact vond plaats in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York van 17 tot en met 20 mei 2022. Caritas International maakte deel uit van de Belgische delegatie van stakeholders.

01/06/2022

Vier jaar na de aanname van het “Global Compact” voor veilige, ordelijke en reguliere migratie vond van 17 tot en met 20 mei 2022 in het hoofdkantoor van de VN in New York het eerste “Internationaal forum ter evaluatie van de uitvoering van het Compact” plaats. Een Belgische delegatie van stakeholders, waaronder Caritas International, nam daaraan deel.

In september 2016 kwamen wereldleiders voor het eerst bijeen in het kader van de Verenigde Naties om de uitdagingen die het gevolg zijn van grote bewegingen van vluchtelingen en migranten aan te pakken. Dit gebeurde tegen de achtergrond van een crisis in het opvangbeleid en de menselijke drama’s die daarmee gepaard gingen. Het resultaat van die bijeenkomst was de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten, die een politiek proces in gang zette dat eind 2018 culmineerde in de goedkeuring van twee internationale teksten: het “Global Compact over vluchtelingen” en het “Global Compact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie”, dat in december 2018 in Marrakesh werd goedgekeurd.

Een internationaal kader voor migratiebeleid

Het “Global Compact for Migration” (GCM) is een niet-bindend document. Het is een verdrag noch een conventie. Staten die het niet naleven, zullen niet worden bestraft. De uitvoering ervan hangt dus volledig af van de politieke wil van de ondertekenende staten, die van hun kant hun nationale soevereiniteit inzake migratiebeleid niet hoeven op te geven. Vandaag sluiten veel landen bilaterale overeenkomsten inzake migratie, waarvan de doelstellingen eigenlijk niet overeenstemmen met de doelstellingen van het GCM.[1]

Om deze verbintenissen te kunnen nakomen, moeten zij worden omgezet in nationaal beleid: de GCM moedigt de ontwikkeling aan van nationale beleidsplannen. Het is de bedoeling dat de voortgang van deze plannen op nationaal niveau regelmatig en uitgebreid wordt geëvalueerd, waarbij de verschillende belanghebbenden worden betrokken: migranten, migranten- en diasporaorganisaties, middenveldorganisaties, lokale autoriteiten en gemeenschappen, de privé-sector, vakbonden, administraties, parlementsleden, enz. Deze vrijwillige nationale evaluaties moeten uitmonden in rapporten, die vervolgens worden gebruikt voor regionale en internationale evaluaties van de tenuitvoerlegging van het GCM.

Tijdens de onderhandelingen over het GCM heeft Caritas International, in nauwe samenwerking met haar koepelorganisaties een reeks advocacy-activiteiten gevoerd, zoals bijdragen aan hoorzittingen, consultaties en beleidsvergaderingen, zowel in aanloop naar de top in Brussel, Genève en Marrakesh, maar ook tijdens de top in New York zelf.

Een eerste internationale evaluatie

De eerste internationale evaluatie, het eerste International Migration Review Forum (IMRF), vond plaats van 17 tot en met 20 mei 2022 in New York. Het is de bedoeling dat het forum ook in de toekomst om de vier jaar wordt gehouden.

De bijeenkomst in New York was de eerste met alle ondertekenende staten van het GCM sinds Marrakesh. Doel van het IMRF was de geboekte vooruitgang te meten en de uitdagingen bij de uitvoering van alle aspecten van het GCM te bespreken. Op 16 mei, één dag voor de opening van het IMRF, was er een dag van overleg met de verschillende belanghebbenden, waaronder middenveldorganisaties.

Het IMRF bestond uit drie onderdelen:

  • vier rondetafelgesprekken, elk gewijd aan een reeks doelstellingen van het GCM;
  • een oriënterend debat met onder meer de presentatie van technische samenvattingen van de rondetafelgesprekken en besprekingen over de ondervonden moeilijkheden, de noden aan versterking, de uitdagingen op het gebied van migratie en de maatregelen die moeten worden genomen om de doeltreffendheid en de samenhang te verbeteren van de steun die aan de lidstaten wordt verleend voor de uitvoering van het GCM;
  • een plenair debat met een slotzitting, die bestond uit een verklaring van de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de adoptie van de voortgangsverklaring.

De voortgangsverklaring bevat een beoordeling omtrent de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de 23 doelstellingen van het GCM, een inventarisatie van de belangrijkste uitdagingen, kansen en nieuwe problemen in verband met die uitvoering, en tenslotte aanbevelingen voor de toekomst van het proces.

Tijdens de onderhandelingen over het GCM heeft Caritas International, in nauwe samenwerking met haar koepelorganisaties (11.11.11, CNCD en Caritas Internationalis) een reeks advocacy-activiteiten gevoerd, zoals bijdragen aan hoorzittingen, consultaties en beleidsvergaderingen, zowel in aanloop naar de top in Brussel, Genève en Marrakesh, maar ook tijdens de top in New York zelf.

Met welke resultaat?

Het resultaat van die top is ambigu. Er bestond een groot contrast tussen de visie, de ambitie en de eisen van Westerse landen enerzijds en die van het globale Zuiden anderzijds. Het is lovenswaardig dat de Algemene Vergadering de voortgangsverklaring over de uitvoering van het Global Compact voor migratie aangenomen heeft, en zelfs bij consensus, maar geen enkel land lijkt zich kritisch te tonen ten aanzien van migratie terwijl er in realiteit toch zeer weinig vooruitgang geboekt is bij het daadwerkelijk uitbreiden van veilige en reguliere migratiekanalen.

Caritas International België Terugblik op de eerste evaluatie van het VN-Migratiepact

Die botsing tussen woorden en realiteit geldt ook voor inclusie en participatie, zowel in de voorbereiding van de top als tijdens de top zelf: een kleine, overvolle hoek van het maatschappelijk middenveld en een regelmatig halflege zaal voor de lidstaten.

Die botsing tussen woorden en realiteit geldt ook voor inclusie en participatie, zowel in de voorbereiding van de top als tijdens de top zelf: een kleine, overvolle hoek van het maatschappelijk middenveld en een regelmatig halflege zaal voor de lidstaten; visa die niet werden afgeleverd voor sommige panelleden; sommige maatschappelijke organisaties die het bijzonder moeilijk hadden om toegang te krijgen tot hun respectieve regeringsdelegaties, enz.

Tijdens de verdere implementatiefase van het GCM door de lidstaten zetten de Belgische middenveldorganisaties hun beleids- en sensibliseringswerk verder, met een belangrijke focus op het creëren van veilige en reguliere migratieroutes, niet alleen omdat België hierin tekortschiet, maar ook omdat dit een voorbeeld is van een uitdaging waar multilaterale samenwerking grondig moet worden versterkt.1

Het GCM bevat 23 doelstellingen, die elk vergezeld gaan van concrete maatregelen waartoe de ondertekenende staten zich hebben verbonden.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten