Lokaal ontwikkelingsproject voor werkgelegenheid

Caritas International België Lokaal ontwikkelingsproject voor werkgelegenheid
17/02/2018

Plaats:

Burundi (overal in het land)

Duur:

1/1/2018 - 31/12/2020

BUDGET:

€ 256.015

Lokale partner:

Caritas Burundi

Caritas International België Lokaal ontwikkelingsproject voor werkgelegenheid

CONTEXT

Dit is een project van de Burundese overheid gefinancierd door de Wereldbank. Het wil de weerbaarheid versterken van de bevolking en de private sector, getroffen door de fragiele lokale context, via het creëren van mogelijkheden om een inkomen te verwerven voor particulieren en bedrijven en via verbeterde toegang tot basisinfrastructuur in bepaalde regio’s, door te focussen op de kwetsbare bevolking en de KMO’s in bepaalde waardeketens, de sectoren van agrobusiness en de bouw.

Caritas begeleidt de werken met hoge arbeidsintensiteit (HIMO) in het project. Via de HIMO+ benadering wordt een stijging voorzien van de werkgelegenheid en van de kansen om een inkomen te verwerven via publieke werken en investeringen in lokale infrastructuur.

Doelstelling

Begeleiding van de werken met hoge arbeidsintensiteit (HIMO) die zijn voorzien in het project.

Activiteiten

Het opzetten van het project

 • Contract opstellen en uitwerken van de akkoorden met Caritas Burundi
 • Uitwerking van het mandaat/ bestek van het sleutelpersoneel en de experten die zijn toegewezen aan de uitvoering van de missie op het niveau van Caritas International België en Caritas Burundi
 • Beschikbaar stellen van de nodige faciliteiten en materiaal voor de uitvoering van het project (computers, bureaus, voertuigen, moto’s enz.)
 • Organisatie van een startworkshop met de organisaties en het personeel die belangrijk zijn voor de uitvoering van het project (informatie over haar werking en de prestatiemaatstaven)
 • Organisatie van bewustmakingsbezoeken aan de autoriteiten op provinciaal en gemeentelijk niveau over de doelstellingen en werkwijzen van Caritas en haar partners in het kader van het project.

Identificatie van de meest kwetsbare personen in het werkgebied van het project

 • Organisatie van een ontmoeting met de PDLE, de administratie en de bedrijven voor een afbakening van het geografische interventiegebied van het project met betrekking tot de arbeidskrachten rond elk subproject.
 • Een sessie organiseren met de bedrijven over hoeveel en welke arbeiders nodig zijn voor elk subproject per periode;
 • De diocesane Caritasorganisaties vormen in het proces om de meest kwetsbaren te identificeren;
 • Uitwerking en validering van de standaardcriteria/tools om kwetsbaren te identificeren in de werkgebieden van de subprojecten
 • Organisatie van sessies waarin de kwetsbaren vooraf geselecteerd worden in partnerschap met de verschillende actoren in het project (administratie, religieuze autoriteiten, lokale verkozenen enz.)
 • Organisatie van gemeenschapsvalidatiesessies voor de meest kwetsbaren in de gebieden die onder de subprojecten vallen;
 • Uitwerking en goedkeuring van een complete database met de profielen/ categorieën (en de voorwaarden) van de kwetsbaren in de gebieden van de subprojecten

Voorbereiding en begeleiding van de begunstigden voor het einde van de werken

 • Onderhandelingsontmoetingen met de bedrijven, het Burundese agentschap voor de uitvoering van werken van publiek nut en de PDLE over de modaliteiten
 • De opleidingsmodules voor de arbeiders uitwerken en/of aanpassen
 • “Train de trainers” workshops over “Savings and Internal Lending Community” (SILC)  en ondernemerschap;
 • Vermeerdering en verspreiding van opleidingsmodules bij de trainers;
 • Sessies om de bevolking te sensibiliseren in de werkingszones van de subprojecten over SILC/ mutualiteiten van solidariteit (MUSO)
 • Opleiding en begeleiding over het opzetten en de werking van de SILC/ MUSO groepen
 • Omkadering van de SILC groepen op de werven en aan het einde van de werken;
 • Vormingssessies over verschillende thema’s (ondernemerschap, beheer van familiale goederen, conflictbeheer, gender enz) voor de leden van de SILC groepen;
 • Identificatie van nieuwe vaardigheden die zijn verworven via de HIMO werken en de ontwikkelingsmogelijkheden, om zo de toeleiding naar een nieuwe job te vergemakkelijken;

Opvolging van het project

 • Organisatie van een maandelijkse opvolgvergadering en een jaarlijkse vergadering van de stuurgroep;
 • Organisatie van activiteiten om gegevens te verzamelen over de kwetsbaarheid van de gezinnen in de werkingsgebieden;
 • Trimestriële rapporten opstellen

Doelgroep

11.400 personen die op korte termijn een job vinden dankzij de programma’s van openbare werken. De lokale bevolking die toegang heeft tot verbeterde basisdiensten zoals wegen, gezondheid, educatie en economische infrastructuur zoals markten. De bedrijven die steun krijgen om te investeren in materiaal en technische hulp voor hun herstel en groei.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws