Kwetsbare vluchtelingen in Luik: overgang naar autonomie

Caritas International België Kwetsbare vluchtelingen in Luik: overgang naar autonomie

Pauline Willot - Met de overganswoningen kunnen kwetsbare erkende vluchtelingen rekenen op begeleiding en ondersteuning in hun weg naar een zelfstandig leven na het verblijf in een collectief opvangcentrum.

Pauline Willot - Met de overganswoningen kunnen kwetsbare erkende vluchtelingen rekenen op begeleiding en ondersteuning in hun weg naar een zelfstandig leven na het verblijf in een collectief opvangcentrum.

09/01/2023

Titel:

Overgang naar autonomie van erkende vluchtelingen met een kwetsbaar profiel (TVU Luik)

Voor wie ?:

Het project focust op verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) die een verblijfstitel verkregen en die de opvangstructuren moeten verlaten maar daarbij problemen ervaren omwille van hun kwetsbaarheid (handicap, medisch probleem, psychosociaal probleem, analfabetisme…).

Doel:

De overgang naar een autonoom leven faciliteren voor kwetsbare vluchtelingen die een verblijfstitel verkregen dankzij huisvesting in individuele woningen en een aangepaste ondersteuning voor maximum 6 maanden.

Plaats:

In Luik (ook in Brussel en Antwerpen)

Duur:

Sinds 2016

Huisvesting: een belangrijke maar moeilijke stap naar autonomie

Vluchtelingen die een positieve beslissing ontvangen op hun verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag), krijgen maar twee maanden de tijd om de opvangstructuur te verlaten, een woning te vinden en de nodige administratieve taken te volbrengen die toegang verlenen tot sociale rechten. Vaak botsen ze daarbij op tal van hindernissen: de taalbarrière, het gebrek aan kennis over de sector of de nodige administraties, het gebrek aan een ondersteunend netwerk of distriminaties op de huurmarkt.

De overgang van materiële hulpverlening, in de opvangstructuur, naar financiële ondersteuning door het OCMW, is bovendien nog moeilijker voor mensen met een kwetsbaar profiel. Denk hierbij aan personen met een beperking, met een belangrijke medische problematiek, met psychosociale problemen, analfabetisme, …

> LEES OOK: Huren na corona: vluchtelingen zoeken woning

In dit project worden kwetsbare vluchtelingen ondersteund met huisvesting in een individuele woning en aangepaste sociale begeleiding, met steun van Fedasil, in het kader van haar overgangsprogramma voor bewoners die geen recht meer hebben op opvang. Het sluit aan bij de werking van de Cel Integratie die al 7 jaar expertise opbouwde rond integratie van kwetsbare vluchtelingen. De mensen die recht hebben op deze ondersteuning worden geselecteerd op basis van kwetsbaarheidscriteria.

Huisvesting en ondersteuning aan kwetsbaren

Een enthousiast team van coaches en interculturele medewerkers staat klaar om de meest kwetsbaren te verwelkomen in de individuele woningen. Ze beantwoorden hulp vragen en bieden steun in het uitstippelen van hun verder toekomst in België. “Vanaf de eerste dag werden we met open armen ontvangen. Hier werd onze medische opvolging snel aangepakt. Ook het integratieproces werd goed nagevolgd voor een goede ondersteuning. Bovendien helpen ze met het maken van onze afspraken en het verder behandelen van onze dossiers. Hier zijn we dankbaar voor”, getuitgen Ararat en Liana, twee voormalige bewoners van door Caritas aangeboden overgangswoning in de provincie van Antwerpen.

>>LEES OOK: Kwetsbare vluchtelingen: de laatste halte op de weg naar een autonoom leven.

Concreet biedt het team:

  • Huisvesting in individuele woningen zodat de bewoners hun woning, budget en dagelijks leven autonoom kunnen beheren en organiseren. We bieden woningen in drie grote steden: Luik, Brussel en Antwerpen. Deze overgangshuisvesting mag maximaal 6 maanden duren.
  • Een aangepaste sociale begeleiding met als doel het vervullen van specifieke noden, het versterken van de eigen capaciteiten en kennis en het opbouwen van een professioneel of associatief netwerk rond de ondersteunde persoon.
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een definitieve woning op de private huurmarkt en bij de administratieve taken die toegang geven tot sociale rechten.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws