Ethiek & Integriteit

Caritas International België Ethiek & Integriteit

Isabel Corthier - Het ethisch charter van Caritas, een noodzakelijk document

Isabel Corthier - Het ethisch charter van Caritas, een noodzakelijk document

30/11/2019

Werken bij Caritas betekent zich engageren om in alle omstandigheden ethisch en integer te handelen, met respect voor de waarden van ons wereldwijde netwerk. Dit engagement tonen we dagelijks in onze omgang met de personen die worden begeleid door Caritas in België en in het buitenland, met de instituten en donateurs die ons hun vertrouwen schenken.

Het Ethisch Charter van Caritas herinnert aan de houding en gedragingen die worden verwacht van iedereen die verbonden is aan onze organisatie. Als je de tijd neemt om dit charter te lezen en te begrijpen, evenals de documenten waarnaar het verwijst die hieronder werden opgesomd, zal je elke vorm van mogelijke integriteitschending (misbruik, fraude, corruptie) kunnen identificeren en melden.

Rond dit charter vinden sensibiliserings- en uitwisselingsmodules plaats, zowel voor de medewerkers van Caritas als voor vrijwilligers en partners. Als u onlangs vrijwilliger of partner werd van Caritas, zal u zo gauw mogelijk worden uitgenodigd.

 

 

MELDINGSMECHANISME OM ELKE VORM VAN INTEGRITEITSSCHENDING TE SIGNALEREN

Er werd een meldingsmechanisme opgezet, waarvan de verschillende niveaus hieronder worden beschreven, om iedereen in staat te stellen betrokken te zijn bij de preventie van risico’s in verband met mogelijke schendingen van het ethisch charter of van de bijlagen. Via dit mechanisme kan je bijvoorbeeld melding maken van: vermoedens van diefstal of fraude, het niet-nakomen van een wettelijke of morele verplichting, gezondheids- of veiligheidsrisico’s, gevaren voor de omgeving, het opzettelijk achterhouden van informatie, uitbuiting of schandelijk seksueel gedrag, misbruik of uitbuiting van minderjarigen …

WAAR RAAD VRAGEN, HOE COMMUNICEREN OVER JE VERMOEDENS OF EEN PROBLEEM MELDEN?

In geval van twijfel over de interpretatie van het charter, goed gedrag of hoe deze regels moeten worden toegepast in een specifieke situatie, kan je je richten tot de integriteitsverantwoordelijke binnen Caritas via ombudsman@caritasint.be of telefonisch op het nummer +32 476 47 23 23.

Zodra je een overtreding van het Ethisch Charter of een gebrek aan integriteit waarneemt of vermoedt, kun je je richten tot:

  • Jouw referentiepersoon bij Caritas of een departementshoofd.
  • Je kunt tevens een e-mail versturen naar volgend adres ombudsman@caritas.be  of telefoneren naar +32 476 47 23 23.
    Deze mailbox en dit telefoonnummer, behandeld door een lid van onze Raad van Bestuur (m-FR) en een lid van onze Algemene vergadering (v-NL), garandeert een anonieme behandeling van iedere interne of externe melding. De klachten die ontvankelijk worden geacht, worden overgebracht naar het klachtenregister en worden discreet en gepast onderzocht; de informatie wordt enkel verspreid onder personen en instanties met een legitieme reden om er toegang toe te hebben en/of als de wet dit verplicht.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten