Nood aan bescherming en bestaansmiddelen in Burundi

Caritas International België Nood aan bescherming en bestaansmiddelen in Burundi

Isabel Corthier

Isabel Corthier

24/10/2022

Plaats:

De provincies Bujumbura-Rural, Cankuzo en Cibitoke - de gemeenten Mutimbuzi, Kabezi, Gisagara, Rugombo et Bukinanyana

Doelgroep:

40.500 personen (ontheemden, terugkeerders, mensen die opvang bieden)

Duur:

15-01-2022 tot 30-06-2023

Lokale partners:

Caritas Burundi, SOPRAD (Caritas Ruyigi), ODDBU (Caritas Bujumbura) en Caritas Bubanza

Budget:

€ 2.100.000

Financiering:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

Officiële naam:

Protection humanitaire au cœur de l’action (ProHumA)

Caritas International België Nood aan bescherming en bestaansmiddelen in Burundi

Volksverplaatsingen als bron van kwetsbaarheid

Meer dan 200.000 gevluchte personen zijn sinds 2017 naar Burundi teruggekeerd. De meeste van hen keerden terug uit Tanzania, maar heel wat anderen hadden zich gevestigd in andere landen uit de regio. Deze mensen hadden Burundi verlaten in periodes van politieke instabiliteit en geweld, bijvoorbeeld in 1972, 1993 of 2015.  Hun vertrek had ook te maken met economische, sociale en klimaatgebonden problemen die er nog altijd zijn. In heel het land komt het geregeld voor dat mensen op de vlucht slaan wegens milieu- en klimaatrampen (overstromingen, droogtes enz.).

Voor de gemeenschappen die teruggekeerde en ontheemde families opvangen, zijn er talloze problemen wanneer ze willen zorgen voor deze kwetsbare personen en gezinnen.

 • Kinderbescherming : uit het werk van Caritas leerden we dat er heel wat obstakels zijn die de toegang tot justitie en de naleving van de wetten op de kinderbescherming bemoeilijken. In de gemeenschappen zijn er alleen maar zwakke of geen systemen om kinderen te beschermen.
 • Seksueel geweld op basis van gender: uit de uitgevoerde evaluaties blijkt dat gevallen slechts met vertraging worden gemeld. Dat heeft te maken met de beperkte kennis van de ‘mechanismen’ die moeten oriënteren, een gebrek aan interesse bij de ouders en culturele taboes.
 • Wettelijke en juridische bijstand: het gerechtelijk apparaat heeft te weinig middelen. Dit heeft tot gevolg dat de dienstverlening te wensen overlaat en dat justitie heel moeilijk toegankelijk is, in het bijzonder voor terugkeerders en ontheemden. Dossiers worden met aanzienlijke achterstand behandeld, wat slachtoffers niet aanmoedigt om zich tot justitie te wenden.
 • Sociaal-economische re-integratie: gesprekken met sleutelpersonen die informatie verstrekken, geven aan dat het noodzakelijk is om de sociaal-economische activiteiten uit te breiden zodat mensen niet afhankelijk blijven van humanitaire steun. Teruggekeerde en ontheemde families zijn erg sterk afhankelijk van voedselrantsoenen of van het equivalent in cash om te kunnen overleven.

Hoe beter beschermen en de sociaal-economische inclusie verbeteren?

Caritas International en zijn partners ondernemen diverse acties om duurzame positieve veranderingen te bereiken:

Kinderbescherming, minder geweld op basis van gender, versterking van sociale cohesie en conflictpreventie

Voorbeelden van geplande activiteiten:

 • Vorming over het beleid op het vlak van uitbuiting, seksuele misbruiken en bescherming
 • Sensibilisering over kinderbescherming en de preventie van geweld op basis van gender
 • Sensibilisering over het vreedzaam aanpakken van conflicten tussen gemeenschappen, via sport en cultuur
 • Identificatie en psychosociale begeleiding van personen die het slachtoffer waren van misbruiken en geweld
 • Betaling van medische kosten voor slachtoffers
 • Verdeling van hygiënekits en bescherming van slachtoffer

 

>>LEES OOK: De vicieuze cirkel van armoede, honger en klimaatverandering in Burundi

 

Juridische begeleiding

Voorbeelden van geplande activiteiten:

 • Juridische begeleiding van ontheemden en terugkeerders, en van slachtoffers van misbruiken en geweld
 • Opkomen voor bescherming van de doelgroepen

Sociaal-economische re-integratie

Voorbeelden van geplande activiteiten:

 • Cashtransfers voor ontheemde of teruggekeerde families (ook voor de kwetsbare families uit de gemeenschappen die opvang bieden) om in te spelen op hun elementaire noden en de sociaal-economische re-integratie te vergemakkelijken
 • Begeleiding van de uitbouw en het beheer van spaar- en kredietgroepen
 • Beroepsopleiding van jongeren, opgeleide jongeren organiseren in verenigingen, ondersteuning van deze verenigingen met werkkits

Samen met en voor terugkeerders, ontheemden en gemeenschappen die opvang geven

Wij werken voor en samen met terugkeerders, ontheemde personen en de gemeenschappen die opvang geven:

 • De activiteiten met het oog op sociaal-economische re-integratie mikken op 40.500 personen; dit zijn vooral de kwetsbaarste personen bij de teruggekeerde of ontheemde families (weduwen/oudere vrouwen met een zware gezinslast, minderjarigen die gezinshoofd zijn enz.)
 • 5.000 minderjarigen en 22.500 slachtoffers van geweld (uitbuiting, geweld op basis van gender enz.) genieten extra bescherming
 • 2.400 personen krijgen juridische begeleiding

De mensen uit de gemeenschappen die opvang bieden, genieten ook van de effecten van het project; economische effecten of de effecten van sensibiliseringscampages over diverse thema’s die te maken hebben met bescherming (kinderrechten, seksueel geweld, toegang tot justitie).

 


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Nood aan bescherming en bestaansmiddelen in Burundi

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op