Familiale landbouwers versterken in DR Congo

Caritas International België Familiale landbouwers versterken in DR Congo

De meeste Congolese landbouwers werken op kleine schaal en bewerken jaarlijks nog geen twee hectare grond. - ©Caritas International

De meeste Congolese landbouwers werken op kleine schaal en bewerken jaarlijks nog geen twee hectare grond. - ©Caritas International

17/11/2022

PLAATS:

DR Congo, en in het bijzonder de provincie Kwilu

DOELGROEP:

Familiale landbouwers en hun organisaties

BUDGET :

3.361.357 €

FINANCIERING:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD), Alliance AgriCongo (AAC), Confédération nationale des producteurs agricoles au Congo (CONAPAC)

OFFICIËLE NAAM:

EMPRISE: Uitbouw van een legitieme beweging van familiale landbouwers in de DR Congo die inclusief en goed gestructureerd is en gebaseerd is op ondernemerschap

Caritas International België Familiale landbouwers versterken in DR Congo

Familiale landbouw

EMPRISE richt zich op de familiale landbouw en mikt op een geïntegreerde benadering op provinciaal niveau. De landbouwers en hun verenigingen en organisaties spelen een centrale rol. Op basis van subsidiariteit wordt telkens geprobeerd om op het juiste niveau te werken en zo overlappingen te vermijden. De landbouwers zelf spelen een centrale rol in het veranderingsproces.

Het landbouwpotentieel van de DR Congo is enorm groot maar blijft spijtig genoeg onderbenut. De meeste Congolese landbouwers werken op kleine schaal en bewerken jaarlijks nog geen twee hectare grond. Het gaat om landbouw om te kunnen overleven, waarbij met rudimentair materieel wordt gewerkt. De sector is nog niet goed gestructureerd en heeft te weinig toegang tot moderne technologie en financiering. Bij familiale landbouwers is er nog niet veel ondernemersdynamiek. De traditionele landbouw is ook een belangrijke oorzaak van ontbossing en draagt bij tot de onvruchtbaarheid van gronden; de bodem heeft veel te lijden van het afbranden van stukken land, en ook zware regenval eist zijn tol.

>LEES OOK: DR Congo: de globalisering van de onverschilligheid en de honger 

Weerbaarheid versterken

We hebben een aantal doelstellingen:

 • De weerbaarheid van de beweging van familiale boeren en haar leden versterken door in te zetten op duurzaam en inclusief ondernemerschap
 • Landbouwers en de boerenbeweging versterken in hun strategische positionering in de voedselsystemen zodat dit resulteert in meer voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit
 • De boerenbeweging vormt zich om tot een dynamische beweging die opkomt voor de rechten en belangen van landbouwers. De boerenbeweging en haar leden zetten in op ecologische en duurzame landbouw
 • De verschillende spelers uit het project creëren de ruimte om expertise te vergroten, te delen en te verspreiden

Landbouwersbeweging als partner voor verandering

Meer concreet komt het hierop neer:

 • Familiale landbouwers vertrouwd maken met een economische aanpak die duurzamer is, meer rendement oplevert en de weerbaarheid vergroot
 • Bijeenkomsten om de landbouwersbeweging te promoten als partner die verandering kan bevorderen op lokaal, provinciaal, nationaal en regionaal niveau
 • Familiale landbouwers in staat stellen om beter om te gaan met technische, ecologische, politieke, economische en regionale uitdagingen
 • Inspanningen om de landbouwersbeweging inclusiever te maken
 • Familiale landbouwers ondersteunen om methodes toe te passen die ecologisch duurzamer zijn
 • De partners AAC en CONAPAC helpen om expertise te vergroten en verspreiden
 • Capaciteitsversterking van CONAPAC en haar provinciale structuren
 • Ontwikkeling van een strategie rond beïnvloeding van het Congolese landbouwbeleid en het landbeleid (zekerheid van grondbezit) (opvolgen van beleid en wets- en budgetvoorstellen, campagnes opzetten)
 • Versterken van een communicatieplan en de uitvoering hiervan
 • Ontwikkeling van milieubeleid op het niveau van de organisaties en ondersteuning van deze organisaties bij de uitvoering van dit beleid
 • Uitwerking en uitvoering van operationele strategieën op het vlak van agro-ecologie, agro-bosbouw en een territoriale milieuaanpak (met integratie van beschermde gebieden) op lokaal en provinciaal niveau
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van duurzame en groene ondernemingen (inclusief certificering)
 • Voorzien van specifieke opleidingen over technieken die het milieu beschermen
 • Versterking van het beheer van knowhow bij de federaties

Hele dynamiek van de landbouw

 • Familiale landbouwers
 • De boerenbeweging (provinciale federaties en de Nationale confederatie van landbouwproducenten in Congo – CONAPAC) staat centraal in het project. Onder beweging verstaan wij de hele dynamiek van de landbouw, vanaf de productie door de landbouwers, via de familiale landbouwondernemingen (organisations paysannes agricoles – OPA), de coöperatieven en de vakbonden, verder de provinciale federaties en de nationale confederatie.

Met EMPRISE mikken we dus op familiale landbouwers en de landbouwersbeweging (provinciale federaties en de nationale federatie CONAPAC). Met het begrip ‘beweging’ verwijzen we naar de hele dynamiek in de landbouw: boeren die gewassen telen, organisaties van landbouwers, coöperatieven en ‘syndicaten’. Uiteraard gaat het evenzeer om de provinciale federaties en de nationale federatie.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Familiale landbouwers versterken in DR Congo

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op