Steun voor onafhankelijke voogden

Caritas International België Steun voor onafhankelijke voogden

Isabel Corthier

Isabel Corthier

25/03/2019

Doelgroep:

Franstalige onafhankelijke voogden (Nederlandstaligen kunnen terecht bij het Rode Kruis)

Duur:

Sinds 2015

Partner:

CAW Brabantia, de sociale dienst van Caritas International

Begeleiding van kwetsbare jongeren

Wie beslist om als onafhankelijke voogd een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) onder zijn of haar hoede te nemen, ondergaat eerst een selectieprocedure. De kandidaten die gekozen worden om ook effectief als voogd aan de slag te gaan, krijgen daarna een basisvorming bij de dienst Voogdij. Onze helpdesk vormt hierop een uitbreiding. We versterken de capaciteiten van de voogden op de volgende manieren:

 • Kennis over instellingen die betrokken zijn in beslissingen over de jongere, wetgeving, beroepsmechanismen en uitoefening van rechten…
 • Knowhow: de jongere voorbereiden op het interview, op een constructieve manier naar een duurzame oplossing zoeken en onderhandelen met de bevoegde instanties, de verwachtingen van de jongere temperen en hen toetsen aan de realiteit van het gastland…
 • Vaardigheden: de juiste afstand bewaren en tegelijk als steunfiguur optreden, de jongere kunnen leiden in de keuzes die hij of zij moet maken, de jongere voorbereiden op het moment waarop hij of zij meerderjarig wordt.

Doelstellingen

Onafhankelijke voogden versterken in hun kennis, knowhow en relatie met de jongere. De steun is aangepast aan de noden die een voogd kan hebben in de loop van zijn of haar voogdijdossiers.

Activiteiten: individueel en in groep

Het project bestaat uit drie verschillende luiken:

 • Helpdesk

De helpdesk is telefonisch en per e-mail bereikbaar op 3 vaste momenten: maandag van 9u tot 12u30, dinsdag van 17u tot 19u en donderdag van 13u tot 16u. Franstalige voogden kunnen zich tot de helpdesk richten met praktische vragen, om hun problemen mee te delen en om concrete raad en informatie te krijgen. Bedoeling is ook om voogden te steunen die het gevoel hebben alleen te staan in hun keuze tussen de vele mogelijkheden en concrete acties die ze kunnen ondernemen om de jongere te helpen. Als de vraag te complex is, kunnen ze een afspraak vastleggen om de situatie samen grondiger te bekijken.

 • Individuele steun

Elke voogd kan individuele steun vragen voor een lopende voogdij, in het bijzonder bij ingewikkelde zaken of wanneer het hun eerste keer is. We geven concrete tips en zoeken samen met de voogd naar oplossingen. Deze individuele ondersteuningssessies duren twee uur.

 • Vormingen

We zetten coaching sessies op voor nieuwe onafhankelijke voogden, als vervolg op hun basisvorming bij de Dienst Voogdij.

  • De eerste sessie gaat over administratieve informatie, onderwijs, de asielprocedure, psychologische, medische en sociale opvolging…
  • In de tweede sessie wordt voorbereid op het interview bij het CGVS en worden andere procedures uitgelegd, zoals de procedure NBMV, mensenhandel, 9bis, 9 ter, Europese NBMV. Ook gezinshereniging, uitkeringen en de te ondernemen stappen bij de gemeente komen aan bod.
  • De derde sessie draait rond zelfstandigheid: openen van sociale hulp, werkomstandigheden, een paspoort, een bankrekening, vrijwillige terugkeer en illegaliteit.

Daarnaast bieden we ook 2 à 4 keer per jaar continue vormingen over specifieke thema’s die we het meest zien terugkomen in de vragen van de helpdesk.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws