Europa moet menselijke mobiliteit omarmen

Caritas International België Europa moet menselijke mobiliteit omarmen

Een arbeidsmigrant aan het werk in de pluk. Beleidsmakers, media en de brede samenleving hebben helaas al te vaak een negatief beeld van migratie, vindt Caritas Europa. © Herman Ekendahl-Dreyer / Caritas

Een arbeidsmigrant aan het werk in de pluk. Beleidsmakers, media en de brede samenleving hebben helaas al te vaak een negatief beeld van migratie, vindt Caritas Europa. © Herman Ekendahl-Dreyer / Caritas

18/12/2022

Op deze Internationale Dag van de Migrant benadrukt Caritas Europa de onmisbare bijdrage van migranten aan de Europese samenleving en economie. In een nieuwe briefing paper roepen we Europese beleidsmakers op om menselijke mobiliteit en arbeidsmigratie te vergemakkelijken, met respect voor de rechten en waardigheid van arbeidsmigranten.

Migranten hebben altijd deel uitgemaakt van Europa’s DNA.

Maria Nyman, secretaris-generaal van Caritas Europa

Het is hoog tijd dat Europese beleidsmakers een arbeidsmigratiebeleid voeren dat de rechten van migranten respecteert en stoppen met het optrekken van muren en hekken. Migranten hebben altijd deel uitgemaakt van Europa’s DNA“, zegt Maria Nyman, secretaris-generaal van Caritas Europa. “De positieve bijdrage van migratie aan onze samenleving – zowel economisch, sociaal als cultureel – moet eindelijk worden erkend, niet in de laatste plaats in een context van demografische uitdagingen en een ernstig tekort aan arbeidskrachten.

Beleidsmakers, media en de brede samenleving hebben helaas al te vaak een negatief beeld van migratie. Ook overschatten [1] zij de aanwezigheid van migranten in Europa, terwijl burgers uit niet-EU-landen slechts 5,3% van de EU-bevolking [2] uitmaken. Bovendien worden veel migranten in hun dagelijks leven nog te dikwijls geconfronteerd met mishandeling, ontbering en geweld. Daarom pleit Caritas Europa voor een alternatieve aanpak, die de positieve bijdrage van migranten aan Europa erkent en mobiliteit en rechten bevordert.

Onmisbare werknemers

De COVID-19-pandemie heeft ons laten zien hoe verschillende sectoren, zoals landbouw, onderwijs, gezondheidszorg en schoonmaak, niet zouden kunnen functioneren zonder arbeidsmigranten, ook zij zonder papieren [3]. Uit onderzoek blijkt dat ze 13% van de onmisbare werknemers [4] in de EU uitmaken en dat ze in veel landen meer bijdragen [5] aan belastingen en sociale bijdragen dan dat regeringen uitgeven aan hun sociale bescherming, gezondheid en onderwijs.

De demografische uitdagingen [6] van Europa in combinatie met acute tekorten aan arbeidskrachten [7] zetten het stelsel van sociale voorzieningen en sociale bescherming onder druk. Ze maken de noodzaak duidelijker om de toelating van buitenlandse werknemers met alle soorten vaardigheden – ook praktisch en middengeschoold – te vergemakkelijken.

Reguliere migratiekanalen zijn beperkt

Hoewel het belangrijk is te benadrukken dat de meeste mensen op een reguliere manier de EU binnenkomen – jaarlijks komen ongeveer 2,25 tot 3 miljoen niet-EU-onderdanen [8] naar de EU voor werk, familie of onderwijs – zijn de reguliere migratiekanalen naar Europa beperkt, vooral voor praktisch geschoolden. Bovendien gaan deze kanalen vaak gepaard met bureaucratische belemmeringen, strenge criteria en een restrictief visumbeleid, terwijl het recht op een gezinsleven bemoeilijkt wordt door administratieve en financiële obstakels.

Het gebrek aan meer reguliere migratiekanalen in combinatie met de vele toegangsbelemmeringen en een grote vraag naar arbeidskrachten in Europa is een belangrijke factor die irreguliere migratie in de hand werkt. Daarnaast dreigt de onzekerheid van werk- en verblijfsvergunningen mensen in de illegaliteit te duwen en leidt het gemakkelijk tot uitbuiting in specifieke sectoren van de beroepsbevolking.

Humaan arbeidsmigratiebeleid

Zoals uit onze nieuwe briefing blijkt, is een humaan arbeidsmigratiebeleid essentieel om de huidige problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarom roepen wij Europese en nationale beleidsmakers op om reguliere arbeidsmigratietrajecten voor alle vaardigheidsniveaus uit te breiden en een beleid te voeren waarin de rechten van werknemers en de bestrijding van uitbuiting centraal staan. Het is belangrijk dat het migratiebeleid voorziet in efficiënte administratieve procedures en een veilige verblijfsvergunning met solide rechten die sociale integratie en gezinshereniging vergemakkelijken, zodat migranten ten volle kunnen deelnemen aan het dagelijks leven in het land van bestemming. Ook de belangen en noden van de landen van herkomst moeten centraal staan in dit migratiebeleid om ervoor te zorgen dat mobiliteit voor alle betrokken landen gunstig is en niet leidt tot braindrain. Migranten zijn geen economische instrumenten. Hun rechten en waardigheid moeten centraal staan in alle beleidsmaatregelen.[1]

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2276

[2]

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics

[3]

https://euobserver.com/opinion/148161

[4]

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/sites/default/files/key_workers_covid_0423.pdf

[5]

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/29f23e9d-en/index.html?itemId=/content/publication/29f23e9d-en&_csp_=a9da7d4f182770aaa63ad86232529333&itemIGO=oecd&itemContentType=book

[6]

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing

[7]

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-12/2021%20Labour%20shortages%20%20surpluses%20report.pdf

[8]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0657&from=EN

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten