Nood aan bescherming en broodwinning in Oeganda

Caritas International België Nood aan bescherming en broodwinning in Oeganda

De sociaal-economische reïntegratie is een van de moeilijkse stappen voor mensen die het slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting of ontheemding. Spaargroepen zijn een manier om weer deel uit te kunnen maken van de gemeenschap. - Esther Mbabazi

De sociaal-economische reïntegratie is een van de moeilijkse stappen voor mensen die het slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting of ontheemding. Spaargroepen zijn een manier om weer deel uit te kunnen maken van de gemeenschap. - Esther Mbabazi

18/10/2022

WAAR:

District Kyegegwa en Kikube, West-Oeganda – Vluchtelingensites Kyaka II en Kyangwali

Doelgroep :

24.000 personen (vluchtelingen, gastgemeenschappen)

DUUR:

15-01-2022 / 30-06-2023

LOKALE PARTNERS:

Caritas Fort Portal en Caritas Hoima

Budget:

€ 1.200.000

FINANCIERING:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

Officiële titel:

Protection at the heart of Humanitarian Action (ProHumA)

Onveilige leefomstandigheden

Oeganda vangt de meeste vluchtelingen op in Afrika. Het land kampt echter met een chronische onderfinanciering van humanitaire hulp voor de Congolese vluchtelingen (westen) en de Zuid-Soedanese vluchtelingen (noorden).

De problemen bij de opvang van de vluchtelingen, situeren zich onder meer in volgende domeinen:

 • Kinderbescherming: uit ervaring met niet-begeleide minderjarigen in de nederzettingen* blijkt dat er nog veel tekortkomingen zijn wat betreft de toegang tot de rechtspraak en de naleving van internationale wetten op het gebied van kinderbescherming. De sociale systemen voor kinderbescherming zijn zwak of onbestaand.
 • Bescherming tegen seksueel en gender gerelateerd geweld: uit evaluaties blijkt dat gevallen te laat worden gemeld door een gebrek aan kennis over doorverwijsmechanismen, weinig motivatie bij ouders en culturele terughoudendheid.
 • Juridische en gerechtelijke bijstand: het rechtssysteem beschikt over te weinig personeel, waardoor vluchtelingen onvoldoende juridische bijstand krijgen en slechts marginaal toegang hebben tot de rechtspraak. Er is ook een aanzienlijke achterstand bij de behandeling van vluchtelingendossiers. Dit ontmoedigt slachtoffers om zich te melden.
 • Socio-economische integratie: uit gesprekken met sleutelinformanten blijkt de noodzaak om socio-economische activiteiten uit te breiden. Vluchtelingen zijn sterk afhankelijk van voedselrantsoenen, of het equivalent daarvan in geld, om te overleven

Betere bescherming en socio-economische integratie. Hoe?

Caritas International en haar partners willen op een duurzame manier verbeteringen realiseren door middel van:

Maatregelen ter bescherming van kinderen, het terugdringen van gender gerelateerd geweld en het versterken van sociale en vreedzame cohesie

Enkele activiteiten:

 • Opleiding van de betrokken partijen i.v.m. beleid tegen uitbuiting en seksueel misbruik met het oog op betere bescherming.
 • Sensibilisatie op het vlak van kinderbescherming en het voorkomen van gender gerelateerd geweld.
 • Sensibilisatie rond vreedzame conflictbeheersing tussen verschillende groepen via sport en culturele activiteiten.
 • Ontwikkeling en versterking van communautaire mechanismen voor bescherming en sociale cohesie.
 • Identificatie en psychosociale ondersteuning van slachtoffers van mishandeling, geweld of misbruik.
 • Dekking van de medische kosten van slachtoffers.
 • Verdeling van kits voor vrouwelijke slachtoffers met de noodzakelijke items voor hygiëne en bescherming

Juridische ondersteuning

Enkele activiteiten

 • Rechtsbijstand voor ontheemden of repatrianten, slachtoffers van mishandeling, geweld of schendingen.
 • Belangenbehartiging voor de bescherming van onze doelgroepen.

Socio-economische integratie

Enkele activiteiten

 • Cash geld voor vluchtelingen (alsook voor de meest kwetsbare huishoudens in de gastgemeenschap) om in hun basisbehoeften te voorzien en hun sociaaleconomische inschakeling te vergemakkelijken.
 • Steun bij de oprichting en het beheer van spaar- en kredietgroepen.
 • Beroepsopleidingen voor jongeren, de organisatie van opgeleide jongeren in verenigingen en ondersteuning van deze verenigingen met werkkits.

Voor en samen met zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen

We werken voor, en samen met zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen:

 • 10.000 personen (vooral kwetsbare niet-begeleide minderjarigen, mensen met een handicap, vrouwelijke gezinshoofden) zijn betrokken bij het luik socio-economische integratie.
 • 5.000 minderjarigen en 6.000 slachtoffers van seksueel en gender gerelateerd geweld genieten van een betere bescherming.
 • 3.000 personen krijgen juridische bijstand.

Daarnaast komt onze werking indirect de brede bevolking ten goede: Caritas organiseert sensibiliseringscampagnes rond verschillende thema’s in de twee settlements rond de rechten van het kind, seksueel geweld, toegang tot de rechtspraak.

We zorgen voor veilige plekken in de nederzettingen*: een specifiek voor de slachtoffers van seksueel geweld en 2 gemeenschapsruimtes. Rond de scholen op de sites wordt een afsluiting gebouwd en er zijn 20 cabines voorzien waar de meisjes zich kunnen omkleden in hun schooluniform. De kleedhokjes staan open voor alle leerlingen.

Met 10 zonnepanelen zorgen we voor een betere verlichting op de wegen. Culturele en sportieve activiteiten staan open voor iedereen.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Nood aan bescherming en broodwinning in Oeganda

*

In Oeganda, worden vluchtelingen worden niet opgevangen in kampen maar in nederzettingen van waaruit zij kunnen integreren in de lokale maatschappij. Ze krijgen een stukje land om te verbouwen en mogen werken en reizen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op